ทดลองขับ

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และกดยืนยัน ทางตัวแทนจำหน่ายที่คุณต้องการจะติดต่อกลับ เพื่อการทดลองขับต่อไป


ท่านสนใจบริการทางการเงินของ BMW ด้วยหรือไม่


ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ ส่งต่อ โอน หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจากบริษัท บีเอ็มดับเบิล ยู (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มบรษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด คู่ค้า บุคคล/นิติบุคคลที่บรษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควรและหน่วยราชการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและการ ดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกดเพียงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับประกันและข้อพิพาทใดๆ กิจกรรมหลังการขายเช่น บริการเคลื่อนย้าย (การช่วยเหลือจากริมถนน) แพ็คเกจต้อนรับ และกิจกรรมทางการขายและการตลาด เช่น จดหมายข่าว และกิจกรรมอื่นๆ และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การสำรวจดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์ และอื่นๆ รวมถึงข้าพเจ้าตกลงที่จะได้รับการติดต่อโดยไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และ ข้อความเกี่ยวกับข่าวสารของกลุ่มรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู สินค้าและบริการอื่น (ของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และคู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ กับข้าพเจ้า บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด อาจขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าเป็นครัังคราวเกี่ยวกับการทำวิจัยทางการตลาด เพื่อช่วยพัฒนาบริการให้กับลูกค้า